XII. Pius pápa: A demokráciáról PPEK szám: 1144

A publikáció XII. Piusz pápa karácsonyi rádiószózata a világ népeihez, amely 1944. december 24-én hangzott el.

A beszéd felépítése:
1. A demokráciában élő állampolgár tulajdonságai
2. A közhatalom birtokosainak jellemvonása a demokráciában
3. A béke sikeres megteremtésének természete és feltételei
4. Az Egyház az igazi emberi méltóság és szabadság védője
5. A szeretet kereszteshadjárata

A pápa szerint az Egyház nem tiltja a mérsékelt demokratikus rendszert, ha nem küszöböli ki a közhatalom eredetéről és gyakorlásáról szóló katolikus tant. Továbbá, egyetlen kormányzati rendszert sem kárhoztat mindaddig, amíg az állampolgárok javának előmozdítására képes.

A beszéd két kérdést tárgyal: 1. milyen tulajdonságok jellemzik a demokráciában és a demokratikus kormányzatban élő embert, s 2. melyek a közhatalom képviselőjének jellemvonásai?

Világosan definiálja a nép és a tömeg fogalmát és megmagyarázza a köztük levő éles különbséget.
Nép és alaktalan gyüledék, vagy amint mondják: tömeg – két különböző fogalom. A nép a maga életforrásaiból merít s belőle él. A tömeg lényege pedig a tehetetlenség, s csak kívülről irányítható. A nép a népet alkotó emberek életének teljességét éli, mindegyike – a maga helyén és módján – felelőssége és meggyőződése tudatában élő személy. A tömeg viszont külső indításokra vár, könnyen válik szenvedélyeket és hangulatokat kiaknázó emberek játékszerévé, fordulatról-fordulatra kész ma ezt, holnap azt a zászlót követni. Az igazi értelemben vett nép életgazdagságából bőven áramlik az élet az államba és az összes államszervekbe, s szüntelenül meg-megújuló erővel önti beléjük az egyéni felelősségtudatot és a közjó iránt való komoly érzéket. A tömeg ügyesen kezelt és felhasznált elemi erejéből is hasznot húzhat az állam. Azonban egy vagy több önző és álnok szándékkal szövetkezett becsvágyó ember kezében a tömegre támaszkodó állam alig lesz egyéb egyszerű gépezetnél, amely a maga akaratát az igazi nép jobb részére erőszakolja, hosszú időre súlyosan szenved tőle a közérdek, – s ezt a sebet igen gyakran nehezen tudjuk gyógyítani.
Mindezekből világosan folyik egy másik következmény: az igaz demokráciának és a demokratikus eszményeknek, a szabadságnak és egyenlőségnek legnagyobb ellensége az imént meghatározott tömeg.

A demokráciában élő polgárnak két alapvető joga van: 1. kívánt kötelességeinek és áldozatainak kérdésében szabadon nyilváníthatja véleményét, 2. nem köteles engedelmeskedni az olyan törvénynek, amelyet megkérdezése nélkül alkottak meg.

A jövendő a demokrácia felé halad. Megvalósulásának azonban lényeges kelléke, hogy Krisztus vallásához és az Egyházhoz, Megváltónk tanításának hirdetőjéhez és üdvözítő küldetésének folytatójához igazodjék. Az Egyház tanítja és védi az igazságot, közvetíti a kegyelem természetfeletti erőit, valósítja a dolgok és célok Isten adta rendjét, minden demokrácia végső alapját és irányelvét.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 793.104 XII_Pius_A_demokraciarol_1.pdf
DOC 492.032 XII_Pius_A_demokraciarol_1.doc
EPUB 79.043 XII_Pius_A_demokraciarol_1.epub
MOBI 63.403 XII_Pius_A_demokraciarol_1.mobi