XI. Pius pápa: „Caritate Christi” kezdetű körlevél Jézus Szentséges Szívének ünnepére PPEK szám: 1142

Ez a publikáció XI. Pius Caritate Christi kezdetű körlevele Jézus Szentséges Szívének ünnepére. 1932 íródott, a nagy gazdasági válság idején.

A körlevél részei:
Napjaink szomorú kórképe; A bajok gyökere; A legnagyobb veszedelem; Ördögi propaganda; A védekezés szüksége; Istenért vagy Isten ellen; Emberi munka és isteni segítség; Imádságot és vezeklést sürgető világszózat; Az imádság és a béke; Jézus első prédikációja; Vallás és erkölcs; A bűnbánat üdvös fegyver; Egy ének visszhangja; Jézus szívénél; Az imádság és az engesztelés nyolcada

A körlevélben kifejtett gondolatok a mai időkre is érvényesek, hisz ugyanaz az ördögi erő működik a mai felforgatókban is. Ezekből a gondolatokból néhány:

Ami pedig minden bajok közt a legrettenesebb veszedelem, a társadalmi rend fölforgatói – a kommunisták, vagy akárhogyan nevezik magukat – a nagy erkölcsi zűrzavarban a gazdasági bajokat még túlozzák és elszánt vakmerőséggel arra törekednek, hogy az emberiség nyakáról minden erkölcsi féket, az isteni és emberi törvények minden kötelékét lerázzák, s azért egyenesen a vallás és az Isten ellen indítsanak irtó háborút. Az a céljuk, hogy az emberek lelkéből már a zsenge gyermekkortól a vallásos ismereteket és érzéseket gyökerestől kitépjék, mert jól tudják, hogy miután az isteni igazságot és törvényt az emberek lelkéből száműzték, nekik már minden lehetséges. Azért manapság olyasmit tapasztalunk, ami az emberiség történelme folyamán soha meg nem történt. Istentelen emberek a legvadabb gyűlölettől fűtve a földkerekség minden népénél vakmerően kitűzik a harci zászlókat az Isten és minden vallás ellen.

Jaj az emberiségnek, ha a teremtményeitől annyira meggyalázott Isten a maga igazságosságában szabad folyást enged ennek a pusztító áramlatnak s azt ostorul használja a világ megfenyítésére!

S vajon miképpen állhatnak meg az emberi kölcsönös viszonylatokban szükséges szerződések; mit érnek a kötések, ha hiányzik a lelkiismeret kezessége? S honnan vegyük a lelkiismeret kezességét, ha nincs hit az Istenben, sem félelem az Istentől? Hisz ennek az alapnak elmozdítása után összeomlik minden erkölcsi törvény, s semmi sem akadályozhatja meg többé a nemzetek, a családok, az államok, az emberi kultúra fokozatos és szükségszerű lehanyatlását.

„Nincs békéjük az istenteleneknek”. (Iz 48,22), mert állandó harcban és ellentétben állnak a természet és annak Alkotója által teremtett renddel. Amikor majd ezt a rendet visszaállítják; amikor az összes népek azt őszintén és önként elismerik és hozzá alkalmazkodnak; amikor a nemzetek összes belügyei és külügyei erre az alapra helyezkednek: csak akkor lehetséges a földön a tartós béke. A tartós béke előföltételeinek megteremtésében a béketárgyalások, az ünnepélyes szerződések, a nemzetközi összejövetelek és értekezletek, bármely államférfiúnak még oly nemes és önzetlen erőfeszítése komoly sikerre nem vezethetnek, ha előbb a természeti és az isteni törvény szent jogait el nem ismerik.

A nemzetek döntő kérdés előtt állanak. Vagy az imádság és a bűnbánat kegyes és jótékony szellemeire bízzák magukat, s alázatos szánom-bánommal visszatérnek az Úrhoz és az irgalom Atyjához; vagy az Isten ellenségének, a bosszú pusztító szellemének karjaiba vetik magukat és azt a kevés boldogságot, amely a földön még megmaradt.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 927.610 XI_Pius_papa_Caritate_Christi_kezdetu_apostoli_korlevele_1.pdf
DOC 498.688 XI_Pius_papa_Caritate_Christi_kezdetu_apostoli_korlevele_1.doc
EPUB 111.894 XI_Pius_papa_Caritate_Christi_kezdetu_apostoli_korlevele_1.epub
MOBI 90.453 XI_Pius_papa_Caritate_Christi_kezdetu_apostoli_korlevele_1.mobi