XI. Pius pápa: „Quas primas” kezdetű apostoli körlevél, amely Krisztus-király ünnepét rendeli el PPEK szám: 1139

Ez a publikáció XI. Pius Quas primas kezdetű apostoli körlevele, melyet 1925-ben adott ki, és amelyben elrendeli a Krisztus király ünnepét.

A körlevélben a pápa pontosan leírja korunk kórtünetét. „Korunk betegségének tartjuk az úgynevezett laicizmust, vagyis a világias szellemet, annak tévedéseit és végzetes törekvéseit. ... Ez az istentelenség nem máról holnapra támadt, hanem régóta lappang az államok vérkeringésében. Először Krisztus uralmát minden nemzetek fölött kezdték kétségbe vonni. Majd tagadták az egyháznak magától Krisztus Urunktól nyert jogát az emberi nemet tanítani, törvényeket hozni és a népeket kormányozni az örök üdvösségre vezető úton. Fokozatosan továbbhaladva, Krisztus vallását a hamisakkal egyenlőnek nyilvánították s szégyenszemre azonosan ítélték meg, azután a világi hatalomnak alávetették, a fejedelmek és közhatóságok kénye kedvének kiszolgáltatták. Még tovább mentek, akik az isteni vallást valami természeti vallással, természetes érzéssel akarták pótolni. Akadtak államok, amelyek azt vélték, hogy Isten nélkül is meglehetnek, s vallásuk az istentelenség és az Istennel nemtörődés lett. Azokat a borzasztó következményeket, amelyeket az egyeseknek és az államoknak elpártolása Krisztustól megérlelt, fölpanaszoltuk már
Ubi arcano kezdetű körlevelünkben s itt újra elpanaszoljuk: tudniillik a visszavonásnak mindenütt elhintett magvait, a nemzetek közt szított gyűlölséget és veszekedést, amelyek a béke megszületését annyira késleltetik; a féktelen szenvedélyeket, amelyek gyakran a közjó és a hazaszeretet álarcába rejtőznek, s azoknak szülötteit a polgárharcokat, a vak és mértéktelen önszeretetet, amely csak a magánjólét és kényelem után tör s mindent annak mértékével mér; a családi kötelességek elhanyagolása és megvetése folytán megzavart házi békét; a közös és fölbonthatatlan családi élet meggyengülését és végül a megrendült és pusztulásnak szánt emberi társadalmat. De a Krisztuskirály tiszteletére szentelendő ünneptől mégis azt várjuk, hogy az emberi társadalmat a szeretettől égő Megváltóhoz visszatérésre bírja. A katolikusok kötelessége volna ezt a visszatérést szóval és tettel siettetni. De sokan közülök nem foglalják el a közéletben azt a szerepet és nem bírnak azzal a tekintéllyel, mint hozzájuk, az igazság zászlóvivőihez illenék, ami bizony szégyenletes. Ezt a bajt talán a jók mozdulatlanságának és félénkségének lehet tulajdonítani, akik az ellentámadástól húzódnak vagy gyöngén állanak ellen, amitől az egyház ellenségei még jobban fölbátorodnak, és nagyobb vakmerőségre vetemednek. Majd ha a hívek általában megértik, hogy nekik a Krisztuskirály zászlai alatt bátran és állandóan kell harcolniok, lángra lobban bennük az apostoli hév s igyekeznek az eltántorodott durva lelkeket az Úrnak visszaszerezni s ennek jogait megvédeni.”

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 864.058 XI_Pius_papa_Quas_primas_kezdetu_apostoli_korlevele_1.pdf
DOC 507.392 XI_Pius_papa_Quas_primas_kezdetu_apostoli_korlevele_1.doc
EPUB 106.864 XI_Pius_papa_Quas_primas_kezdetu_apostoli_korlevele_1.epub
MOBI 92.953 XI_Pius_papa_Quas_primas_kezdetu_apostoli_korlevele_1.mobi